Disclaimer
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via de aangeboden interactieve toepassingen, een zuiver informatieve waarde. ODIS geeft geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel betreft en is dus niet verantwoordelijk voor eender welke beslissing genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens. De interpretatie van de betrokken gegevens valt onder de wetenschappelijke verantwoordelijkheid van de ODIS-partners, hun invoerdersgroepen en/of de auteurs. Zij waken over de juistheid en de oorspronkelijkheid van de gegevens en engageren zich ze te actualiseren en aan te vullen. De databank biedt links naar andere websites. ODIS heeft geen controle over deze instrumenten en kan dus geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van hun inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten van de hier verstrekte informatie en gegevens komen toe aan ODIS, zijn partners, hun invoerdersgroepen en/of aan de auteurs van de betrokken steekkaarten. U zal zich onthouden van elke inbreuk hierop. Informatie van de website mag gratis worden gebruikt, zolang het correct en niet in een misleidende context gebeurt. Bij gebruik van informatie van deze website dient ODIS duidelijk als bron te worden vermeld, evenals de auteur(s). Elke ODIS-steekkaart bevat daartoe een standaardverwijzing. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ODIS en/of van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van informatie of gegevens verboden. Aanvragen voor gebruik met commerciƫle doeleinden worden individueel onderzocht en zullen slechts worden toegestaan na instemming van ODIS, de betrokken partner(s), auteurs en ev. andere betrokkenen. De mogelijkheid tot vrij gebruik van de informatie geldt niet voor informatie op de website van ODIS waar de auteursrechten van derden op berusten (met inbegrip van het portretrecht). Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan deze derde partij. ODIS heeft de nodige redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van de beelden in deze database te vinden en/of te lokaliseren. Desondanks werden ondanks onze inspanningen niet alle rechthebbenden getraceerd. Ter ontsluiting van dit cultureel erfgoed heeft ODIS er toch voor geopteerd om deze werken op deze website raadpleegbaar te maken. Indien u van oordeel bent dat u de rechthebbende bent van bepaalde van deze gedigitaliseerde werken, dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@odis.be zodat het verder gebruik van deze werken zonder uw toestemming kan worden stopgezet.

Privacy

ODIS wil zich volledig conformeren aan de bestaande wettelijke bepaling inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, inzonderheid het koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (13 februari 2001). ODIS wil in het bijzonder de verplichtingen nakomen, voorzien voor verantwoordelijken voor de latere verwerking van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden (KB 13/2/2001, artikels II.20 e.v.). Voor meer informatie aangaande de problematiek van privacybescherming, zie de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U hebt recht op inzage in de persoonlijke gegevens die u aanbelangen en u kunt deze, in voorkomend geval, laten verbeteren. Dit kan door contact op te nemen met de ODIS-privacy officer, via info@odis.be.

Cookies

Op onderdelen van deze site kunnen cookies worden gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat door een internetserver naar de PC van de gebruiker wordt gestuurd, en dat zich op de harde schijf installeert, waardoor bij een volgende bezoek de server de gebruiker kan herkennen. U kan de cookie-ondersteuning uitschakelen via uw internetbrowser.